تبلیغات
احمد گرگانی - یوُلاغچی

یوُلاغچی

نویسنده :احمد گرگانی
تاریخ:چهارشنبه 26 فروردین 1394-10:34 ب.ظ

قادیم زامانلاردا بیر یوُلاغچی بیر یردن گچیپ باریارقا باشغا بیر آداما ساتاشیار. سالومألیک، وألیک، دیییشیپ حال اوحال سوُراشیارلار. : دایی نیرأ باریانگ؟، دییار.

- شوُل گؤروٌنیأن اوُبا باریان.

- آی اوُندا من هم سانگا یوُلداش بوُلایئن، من بو یوُلا نأبلد.

- بوُلار ـ بوُلار، دیییپ اوُل آدام غایتارغی بریار. بیر نِمه یوُل یؤرأنلریندن سوُنگ، یوُلاغچی: دایی یوُلی کِسسنه، دییأر.

اوُل آدام گؤزوٌنینگ غئتاغی بیلن باقدی ـ دا: هی ده، یوُلی کِسِرله می، نأمه دییأنگ سن؟ یوُلاغچی سِسین چئقارمانی گیدیبریأر. ینه بیر نِمه یوُل یؤرأنلریندن سوُنگ، گؤرسه لر ایکی تایحان اؤکوٌز بیلن یر سوٌروٌپ یؤرلر. "های! الله قووات آرمانگ"دییأرلر. دِنگلریندن گِچندن سوُنگ، یوُلاغچی: شولار، اکیپ سوُنگرا اییأرلرمی، یا اؤنگوٌندن اییپ سوُنگ اِکیأرلرمی؟ دیییپ سوُرایار. اول آدام: هی ده اِکمه دیک زادئنگی ایییپ بوُلجاقمی، نأمه دییأنگ سن؟ دییأر.

 ینه یوُلاغچی سِسین چئقارمان گیدیبریار. اوُبا یتیپ باریارقالار، گؤرسه لر بیر اؤلینی جایلاماغا آلئپ باریارلار. ینه یوُلاغچی: شو آلئنئپ بارئلیان آدام، اؤلوٌمی یا دیریمی؟ دیییپ سوُرایار.  اوُل آدام ینه ده غئیاـ غئیا باقئپ: ای!  جان دُوغان اؤلِنسنگ آلئپ باریارلاردا، هی ده دیرینی گؤموٌپ بوُلارمی؟ دییأر.

 یوُلاغچی ینه ده سِسین چئقارمان گیدیبریار. اوُبا گیرنلرینده اوُل آدام چالاراغاـ دا، «اؤیه گیدِیلی» دییأر. یوُلاغچی بوُلسا «بیر چای ایچأیسگأ یامان یوُقجاق دأل» دیییپ اوُنگ ائزئنا دوٌشوٌپ اوغرایار. اوُل آدام ایچیندن عاجاپ «توُرا دوٌشأدیم ـ اوُو، بو سامسئغی نأهیلی باشئمدان ساوارقام» دیییپ آیدانئنا اؤکوٌنیأر. نألأچ اؤیوٌنه التیأر. «بار گیریبر» دیییپ، بیر اوُتاغئنگ غاپئسئنی آچیار. سوُنگرادا اوُنی أسگِرمأنی سئغئر یاتاغا گیریپ اوُنی ـ مونی اِدن بوُلیار. امما اؤیده بیر غئزی بارمئش. اوُل مئهمان گله نینی گؤروٌپ، هایدا ـ های چای داماق تاییارلئق گؤریأر. واقت گچیأر، هنیز دأده سی مئهمانئنگ یانئندا اوُتورمانی شوُل داشاردا گوٌیمه نیپ یؤر. آخئر دأده سینینگ یانئنا بارئپ: «دأده نأدیپ یؤنگ مئهمانی یکه غوُیماق ادبسیزلیک بوُلار.گلن مئهمانا حوُرمات غوُیمالی، یانئندا اوُتورمالی دیر» دییأر. اوُندا دأده سی: آی غئزئم یوُلدا ساتاشایدی. بیلمه یأن دألیمی، سامسئقمی. نأدیپ باشئمدان ساوجاغئمی بیلمه دیم، دییأر.

نأمه اوٌچین بِی دییأنگ دأده؟ دیییپ، غئز سوُرایار. دأده سی: «ایلکی باشدان ساتاشامئزدا مانگا یوُلی کِس دیدی». اوُندا غئزی: «آی دأده! یوُلی کِس دییأنی، گوٌرروٌنگ بِر، واقت گچه نینی بیلمأن غالارئس، یوُل کسیلن یالی بوُلار دیدیگی دیر». دأده سی: «ایکی آدام یر سوٌروٌپ، بوغدای اکیپ یؤردی. مندن، شولار اِکیپ سوُنگرا اییأرلرمی یاـ دا اؤنگوٌندن ایییپ سوُنگرا اِکیأرلرمی؟» دیییپ سوُرادی. اوندا غئزی: «اوُنگ دییأنی شوُلار اؤز یاغدایلاری بیلن اِکیپ سوُنگرا اییأرلرمی یاـ دا بِرگأ، گؤرگأ گیریپ اِکیأرلر می، دیدیگی دیر.»

-آی غئزئم! سنده قاراز دوُغئرلادا. مونگا نأمه دییأنگ، یوُلدا گؤرسِک بیر جنازا آلئپ باریارلار.مندن، «شو آلئنئپ بارئلیان آدام اؤلیمی یا دیریمی؟» دیییپ، سوُرادی، من هم ، « هی ده دیرینی گؤمِرلرمی، اؤلِنسِنگ آلئنئپ بارئلیار»، دیدیم. غئزئم ایندی آیئد، شو آدام ساغمی؟

 - واخ دأده! دوٌشوٌنمأنسینگ، اوُنگ آیدیانی، شوُل اؤلِن آدامدان یاغشی آد، یاغشی اوُغول، غئز غالدئمی یاـ دا غالمادئمی؟ غالان بوُلسا، شوُل آدام دیری، یوُغسا چئندان اؤلوٌپ دیر، دیدیگی دیر.

بو گپلر غوتاراندان سوُنگ، غئزئنگ دأده سی پیکیره گیدیأر. غئزئنئنگ عاقئللی دئغئنی هم بیلیأردی. «وه، شیله بیله من یالنگئشان مئقام» دییأر. غئزی: «دأده غاتی یالنگئشئپسئنگ، مئهمانئنگ یانئنا بار، گرک زادئنگداغی بوُلایماسئن، یانئندا اوُتور.» اوُل آدام بو گزک مئهمانئنگ یانئنا بارئپ، یانگادان حال ـ اوحال ادیپ، حوُرمات سئلاغئنی آرتدیریار. ساچاق یازئپ، چای داماق بریپ، گِپله سه ادبلیجه جوُغاپ بریپ، اؤنکی اده نینی یوجاق بوُلیار. مئهمان، بیر زادئنگ اوٌیدگأنینی آنگیار. اوُندا سوُرایار: «دایی نأمه بوُلدی، یؤروٌشینگ، بوُلوشئنگ اوٌیتگه دی ده؟» اوندا اول آدام:

- آی، سنینگ یوُلداقی آیدان زادلانگا دوٌشوٌنمأندیم، ایندی دوٌشوٌندیم. مئهمان بوُلسا:

- نأهیلی دوٌشوٌندینگ؟

- غئزئم دوٌشوٌندیردی، دیار. مئهمان:

- شو عاقئللی ـ باشلی غئزی گؤروٌپ بوُلمازمی، دییأر. اوُل آدام غئزئنی چاغئریار، غئزی غاپئنگ آنگئرسئندان: «دأده نأمه گرک»، دییأر. اوُندا: «گِل شو ساچاغی یئغنا»، دییأر. غئزی اوتانجئراپ گیریپ سالام بریأر. مئهماندا سالامئنا جوُغاپ بریپ، بیشیرِن طاغامئندان قادئردانلئق بیلدیریأر. گؤرسه بیر گؤرمه گِی، بوُی سیراتی یترلیک، آوادانجا غئزمئشئن.

غئز اؤیدن چئقاندا، مئهمان، اؤی ایه سینه یوٌزله نیپ: «منینگده بیر ادبلی، ادرمن اوُغلوم بار شوُنگا غئز گؤزلأپ یؤروٌن، بیز غارئنداش بوُلساق نأهیلی؟ اؤی ایه سی: «اوُنی غئزئم بیلن ماصلاحاتلاشمالی بوُلیارئن»، دییأر.

گپینگ غئسغاسی، آخئر، غئزدا راضی بوُلوپ، دورموشا چئقدئلار. اولی توُی توتدولار.

........

سِبأپ بیلن، منده شوُل اوُبادان گچیپ بارشئما. شاغالانگ ـ شوغالانگ سِس اشیدیپ، بارسام گؤرسم لانگنگئرا چالئپ، شادلئق ادیپ دورلار. «آی گلیبر ـ گلیبر»، دیدیلر. توُیلارئنی غوتلاپ، جان ساغلئقدا و آغزی بیرلیکده اوزاق یاشاماقلارئنی آرزوو اتدیم. سوُنگ غازانلاری دوٌشوٌردیلر. مِجیمه لرده چِکدیرمأنی دوُلدورئپ، مئهمانلانگ اؤنگوٌنده غوُیدولار. منده غارنئمی دوُیورئپ، دعا اتدیم. خوُشلاشئپ گلیأرکأم، غازانلانگ بیریندن بیر اتیلجه سوٌنک آلئپ، صحرانگ اوُقوجئلارئنئنگ  بیری دن بیری کؤک دوٌشِر، برِرین دیییپ، گلیأرکأم بیر گوٌجوٌجِک الیمدن آلئپ غاچدی.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Flossie
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:58 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this site
is really good.
Can you get an operation to make you taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:34 ب.ظ
Fastidious answers in return of this query with firm arguments and explaining all concerning that.
juliblecker.weebly.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:36 ب.ظ
Having read this I believed it was really informative.
I appreciate you spending some time and effort to put this content
together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!
http://utopianbandanna25.weebly.com/blog/hammer-toe-pain-after-surgery
شنبه 7 مرداد 1396 10:09 ق.ظ
Good post! We will be linking to this particularly great post
on our website. Keep up the good writing.
BHW
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:12 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote
the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit,
but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read.
I will definitely be back.
چال چووروگ
جمعه 8 خرداد 1394 04:48 ب.ظ
سلام .روایت داستان به شیوه ای که قدیمی های ما نقل می کردند بسیار بر جذابیت آن می افزود. همچنین چند سطر آخر که راوی داستان به نحوی خودش را وارد داستان می کرد . این نوع قصه گویی را در دوران کودکیم بار ها وبارها از مادر بزرگهایمان شنیده بودیم.قصه نتون مارا برد به جهل سال پیش! ممنونم
چال چووروگ
جمعه 8 خرداد 1394 04:48 ب.ظ
سلام .روایت داستان به شیوه ای که قدیمی های ما نقل می کردند بسیار بر جذابیت آن می افزود. همچنین چند سطر آخر که راوی داستان به نحوی خودش را وارد داستان می کرد . این نوع قصه گویی را در دوران کودکیم بار ها وبارها از مادر بزرگهایمان شنیده بودیم.قصه نتون مارا برد به جهل سال پیش! ممنونم
مدادشکسته
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 11:04 ب.ظ
سلاماستاد .
داستان بسیار زیبایی که استادانه به زبان ترکمنی نگارش یافته بود .لذت بردم . یادم نیست داستان را شنیده باشم اما قسمت آخر آوردن غذای عروسی و بعد هم خورده شدن توسط سگ همسایه را بارها از زبان اجه جونم شنیده وتو عالم کودکی از سگ همسایه گله مند بودم و اینکه چرا همیشه این غذا قسمت سگ قربان داده می شد .ممنون استاد شاد باشید وسرافراز .
نازی خانوم
شنبه 5 اردیبهشت 1394 12:27 ق.ظ
سلام وبلاگ نویس عزیز از وبلاگ خوشگلت دیدن کردم عاااااااالی بود خوشحال میشم به وبلاگم سر بزنی و نظرتو بگی یادت نره ها منتظرم بیا بد قولی نکنی
رحیم
جمعه 28 فروردین 1394 11:06 ب.ظ
سلام العلیکم ، اخمد دایی ، ساغ بولنگ ، اوزاق یاشانگ.
( وخ شو غازاننگ ایچننن چکدرمه هم آلاردنگ ، چکدرمه سی بیزنکی بولردی ، سونکی گوجوجکنکی بولردی دا.)
فروشگاه اینترنتی لباس
پنجشنبه 27 فروردین 1394 12:42 ب.ظ
سلام .یاسمن هستم از فروشگاه اینترنتی لباسی با زیباترین و بهترین برندهای معتبر پوشاک بچه گانه, زنانه و مردانه. از این که تونستم در وبلاگ شما نظری درج کنم واقعا خوشحالم. ممنون میشم منو هم با اسم فروشگاه اینترنتی لباسی لینک کنید. مارو از نظرات خوب بی بهره نکنید خیلی ممنون
mohammad
چهارشنبه 26 فروردین 1394 11:33 ب.ظ
سلام عزیزم وبلاگ بسیار زیبایی برای خودت برپا کردی من طرفدارت شدم به منم سر بزن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر